KA – Kontrollansvarig

Kontrollansvarig • Södertälje • Pris

Varför en KA - Kontrollansvarig?

Ska du som privatperson eller företagare bygga ett hus, ett helt område eller kanske renovera? Trevligt! Då är du byggherre.

För att du ska få bygga så måste du ha en person som är KA – Kontrollansvarig. Du kan inte välja själv om du ska ha en kontrollansvarig eller inte då det finns ett lagkrav på att ha en kontrollansvarig.

Kommunen kräver det för att de ska kunna säkerställa att ditt bygge dels är byggt enligt ritningen som du fått bygglov för men också att alla egenkontroller har gjorts av entreprenören. Dessutom ser en kontrollansvarig till att alla handlingar vad gäller tillgänglighet, brand, säkerhet finns och kommer kommunen till del.

En kontrollansvarig ser också till att lagar och regler följs.

Fast pris när du anlitar oss som Kontrollansvarig

Ett normalt projekt i form av nybyggnation enfamiljshus med komplementbyggnad kostar mellan 22.500 kr - 25.000 kr inkl. moms

Kontrollansvarig - hur går det till?

Din första kontakt med oss som kontrollansvarig sker inför att du ska fylla i din bygglovsanmälan. När vi kommit överens om pris och omfattning av uppdraget så skickar vi våra uppgifter som du fyller i din bygglovsanmälan.

Efter att bygglovet är beviljat så kallar kommunen till ett tekniskt samråd där kontrollansvarig, byggherre, kommunens inspektör träffas och pratar om vilka dokument respektive part kommer att begära in. När alla är nöjda och glada så får man startbesked för byggprojektet.

I normala fall besöker vi byggplatsen 3 -4 gånger. Första gången inför att grunden ska gjutas. Andra gången när stommen är uppsatt. Tredje gången när entreprenören kommit lite längre, kontroll av tätskikt, ångspärr o.s.v.

När alla krav är uppfyllda och vi och entreprenören känner oss klara så ansöker vi om ett slutbesked.

Förutom slutsamrådet tillsammans med kommunen gör jag också ett besök innan detta för att förbereda utlåtandet till slutbeskedet.

Vi är kontrollansvarig i hela Sörmland. T.ex. i Södertälje, Nykvarn, Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs o.s.v.

Du får offert inom 4 timmar!

Ring mig på:

Daniel Östlund - Ägare & byggkonsult

Offertförfrågan

Välkommen att skriva om ditt projekt här i formuläret. Behöver du diskutera projektet med oss är du varmt välkommen att ringa oss på tel: 070-68 66 111

Vad gör en KA - Kontrollansvarig ?

Vi hjälper er med:

Vi hjälper er med:

Med oss som Kontrollansvarig är du säker på att entreprenören följer byggnormer och rådande regler vid ett byggprojekt. Hör gärna av dig om du behöver en kontrollansvarig (KA)

För att du som kund ska säkra att kvalitén på t.ex. ett husbygge är det klokt att göra en besiktning. Vi utför också statusbesiktningar för begagnade hus.

Du har idéerna och vi projektleder. Vi vågar nästan lova att du sparar både pengar och tid på att anlita oss som projektledare. Vi tar oss an allt från enskilda hus till stora byggprojekt.

Vi hjälper dig med ditt bygglov. All vår erfarenhet kommer till nytta då det är dags att söka bygglov. Vi effektiviserar bygglovsprocessen och bistår er i kontakten med kommunen.

Varför ska du anlita oss som Kontrollansvarig?

Vi älskar produktion, båda våra kontrollansvarig är snickare i grunden, som med sin erfarenhet och studier är godkända ingenjörer.

Daniel har 25 års erfarenhet samt certifierad via RISE med behörighet K

Rickard har 10 års erfarenhet även han certifierad via RISE med behörighet N

Båda våra ingenjörer är självklart medlemmar i SBR.

  • Vi sätter kundens önskemål främst och månar om att hen ska få den kvalitet som hen faktiskt har betalat för!
  • Vårt mål är alltid att kunden ska få en så smidig byggprocess som möjligt, därför hjälper vi till mer än många andra med alla dokument som ska in och är där och påminner i god tid, vi har person anställd bara för att hjälpa våra kunder då vi vet att det inte är så lätt med alla facktermer och olika dokument.
  • Vi gör alltid en projektanpassad kontrollplan, m.a.o använder vi oss inte av en standardmall, detta för att vi ska kunna lägga upp de erforderliga kontrollerna på bästa sätt och därigenom få den bästa kvalitén och inte missa några viktiga kontrollpunkter.
  • Vår kontrollplan tillsammans med de dokument som din kommun önskar säkerställer ett skyndsamt avslut på projektet och därmed ett slutbesked, slutbeskedet utfärdas av kommunen och är oerhört viktigt eftersom byggnaden inte får tas i bruk innan det är utfärdat. 

Vad utför vi i rollen som Kontrollansvarig?

En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas kontrollansvariga. I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vilka krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter är.

De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att hen har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras. Kravet på den kontrollansvariges självständighet regleras i KAAR – Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning.

Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda. Kontrollen avser även att gällande bestämmelser och villkor följs. Vid avvikelser skall byggherren informeras och vid behov skall byggnadsnämnden meddelas.

Skulle det visa sig att avvikelserna t.ex påverkar en konstruktions bärförmåga och stadga det sistnämnda kunna vara motiverat. Om en prestandadeklaration misstänks vara felaktig eller missvisande skall kontrollansvarig rapportera detta till Boverket.

När behövs en Kontrollansvarig?

Det korta svaret är:

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Men inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, eller vid vissa åtgärder rörande anläggningar, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

Vi är certifierade som Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagens 10e kapitel 9 § måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs med ett bevis om certifiering. Kravet för certifieringen regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. Det finns två behörighetsnivåer, behörighet N för projekt av normal art och behörighet K för projekt av komplicerad art,

Vi på Erbyggkonsult är certifierade genom RISE och innehar båda behörigheterna .

Med projekt av normal art avses nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus och andra byggnader med högst två våningar. Samt ändring i alla slags byggnader och idrottsplatser.

Annat är att betrakta som projekt av komplicerad art.

Vad kostar en Kontrollansvarig?

Vi föredrar att arbeta med fasta priser på enfamiljshus, detta för att beställaren ska veta den slutgiltiga kostnaden och kunna lägga in den i sin kalkyl.

Ett normalt projekt i form av nybyggnation enfamiljshus med komplementsbyggnad kostar mellan 18-20 000:- exkl moms.

Priset för tillbyggnad eller rivning kan variera lite mer, detta beror främst på funktionerna i den nya delen alltså inte hur stor tillbyggnaden är.

Tex så kan en utbyggnad på 10 kvm som innehar ett badrum bestå av mer arbete för oss än en tillbyggnad på 50 kvm som består av ett sovrum och allrum, detta beror på att funktionerna i ett badrum kräver mer hantering av olika dokument såsom injusteringsprotokoll av ventilation, fuktsäkerhetsdokumentation osv, medans den större utbyggnaden enbart kräver egenkontroller. Därför vill vi alltid lämna en offert på dessa uppdrag.

Referenser

Vid förfrågan så lämnar vi gärna ut referenser

Vilka geografiska områden är vi verksamma i?

Vi åtar oss uppdrag i hela Mälardalen.

Vårt kontor är beläget i Nykvarn så vi har lika lång restid till Norra Stockholm som till Örebro, resor ingår alltid i det fasta priset.